Bacheloroppgave

I min utdanning til sykepleier skrev jeg min bacheloroppgave om temaet matavhengighet og 12-trinnstilnærming ut i fra et sykepleieperspektiv. Den kan du lese i sin helhet her.

Bakgrunn:
Nyere studier av pasienter med sykelig overvekt viser samme avhengighetssymptomer som ved ruslidelser. Funnene styrker oppfatningen om at matavhengighet er en identifiserbar tilstand med kliniske symptomer, og at den er karakterisert av en psyko-atferdsmessig profil som ligner rusavhengighet i utviklingsfaser og atferd.

Formål og metode:
Formålet er å belyse sammenhenger mellom sykelig overvekt og matavhengighet og via et aktuelt kartleggingsverktøy vise at utredning kan gjennomføres på en mer treffsikker måte. En modell hentet fra 12-trinnsbehandling for rusavhengige presenteres. Hensikten er å drøfte denne modellens overførbarhet til behandling av sykelig overvektige med matavhengighet. Ved parallelt å se sykepleierfaglige funksjoner i veiledning og undervisning i en livsstilsendringsprosess, diskuteres likheter og forskjeller mellom 12-trinnsmodellens innhold og en mer generell livsstilsendringsmodell sykepleieren har kunnskap om. Oppgaven er basert på gjennomgang av aktuell litteratur knyttet til overvekt, matavhengighetsforskning og livsstilsendring, og drøfter aktuelle sykepleiefaglige perspektiver i utredning – behandling - og oppfølgingsfaser.

Konklusjon:
Matavhengighet anses å være en reell sykdom det ikke tas høyde for i dagens behandlingskjede for pasienter med sykelig overvekt. Det finnes gyldig og tilgjengelig kartleggingsverktøy for matavhengighet. Sykepleier kan i tråd med anerkjent sykepleiekunnskap om livsstilsendring anvende 12-trinnsperspektiv som verktøy overfor matavhengige i alle faser av deres livsstilsendringsprosess. Fag - og forskningsfelt må være villig til å ta inn slike perspektiv og innhente mer kunnskap, undersøke og påvise virkninger av behandling og se avhengighetsperspektivets relevans.