Les her om nasjonale føringer og retningslinjer vedrørende sykelig overvektsbehandling

Nasjonale faglige retningslinjer

Prioriteringsveileder

Utredning og behandling av sykelig overvekt i spesialisthelsetjenesten for voksne


 

 


Sykelig overvekt

Frem til 2004 fantes det her til lands intet offentlig organisert helhetlig tilbud for sykelig overvekt. I mai 2005 anbefalte en interregional arbeidsgruppe å etablere regionale kompetansesentre for behandling av sykelig overvekt. Det skulle tilbys en helhetlig og likeverdig behandling i hver helseregion.  I tillegg skulle sentrene prøve ut og forske på ulike former for behandling, slik som læring, mestringstiltak, livsstilsendring, medikamentell behandling og fedmereduserende kirurgi. Mange som er sykelig overvektige på grunn av for høyt kaloriinntak og lite fysisk aktivitet kan hjelpes av nevnte tiltak, men det er også en gruppe som i sin avmakt gir opp kampen og legger seg under kniven. 
En drastisk «slankekur» med uvisse konsekvenser på sikt. 

Sykelig overvekt
Sykelig overvekt er knyttet til KMI, kroppsmasseindeks. Et forholdstall mellom høyde og vekt sett opp mot en definert normal. En KMI ≥ 40 med vesentlig redusert helserelatert livskvalitet eller KMI ≥ 35 + komplikasjoner som f.eks. diabetes type 2, hypertensjon og / eller hjerte- / karsykdom.  Diagnosen gir rett til og krav på behandling i spesialisthelsetjenesten (Helsedirektoratet, 2009).

Avhengighet
Av ulike definisjoner på avhengighet har jeg valgt Public Policy Statement: Definition of Addiction fra American Society of Addictiv Medicine, ASAM (2011). Jeg oppfatter at den dekker de områder som avhengighet omhandler og gir en utdyping av kompleksiteten vedrørende lidelsen. ASAM (2011) beskriver avhengighet som: 

Avhengighet er en primær, kronisk sykdom som berører hjernens belønnings, - motivasjon, - hukommelsessenter og relaterte kretser. Dysfunksjonen i disse kretsene fører til karakteristiske biologiske, psykologiske, sosiale og åndelige manifestasjoner som gjenspeiles i en individuell patologisk forfølgelse av belønning og- eller lindring ved bruk av substanser og atferd. Avhengighet er karakterisert som manglende evne til å avstå, svekkelse av atferdskontroll, «craving» - (forstått som sug/higen/begjær/trang), redusert anerkjennelse og gjenkjennelse av betydelige problemer ved egen atferd og mellommenneskelige relasjoner og dysfunksjonelle følelsesmessige reaksjoner. Som andre kroniske sykdommer innebærer avhengighet ofte sykluser med tilbakefall og remisjon. Uten behandling eller aktiviteter for tilfriskning, er avhengighet progressiv og kan risikere uførhet eller tidlig død 
(American Society of Addiction Medicine, 2011 s.1, min oversettelse).